Regulamin sklepu


§ 1 Wstęp

1. Sklep internetowy “Grawerowanie mechaniczne i laserowe CNC” dostępny pod adresem http://metaloplastyka-jg.pl/sklep-online jest prowadzony przez firmę METALOPLASTYKA Ryszard Olszewski, ul. Kamiennogórska 10, 58-570 Jelenia Góra, NIP: 611-276-69-40, REGON: 364736437.
2. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem telefonu 504 640 004 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, naliczana zgodnie z planem taryfowym operatora, z którego korzysta Klient), za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@metaloplastyka-jg.pl lub pisemnie pod adresem korespondencyjnym: METALOPLASTYKA, ul. Kamiennogórska 10, 58-570 Jelenia Góra.
3. Administratorem danych osobowych Klienta, które są przetwarzane w związku z obsługą zamówień w Sklepie internetowym jest Sprzedawca. Zbiór danych osobowych został zgłoszony Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).


§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie internetowym;
2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
4. Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie. Klient loguje się do swojego konta za pomocą ustalonego loginu (ciąg znaków identyfikujących Klienta) i hasła (ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta w Sklepie);
5. Kurier – firmy kurierskie DPD, UPS, Paczkomaty InPost, Poczta Polska – profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie internetowym Produkty;
6. Produkt – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym;
7. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego;
8. Sklep internetowy - platforma e-commerce za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych w Regulaminie, oferuje swoje Produkty do sprzedaży drogą elektroniczną;
9. Siedziba firmy METALOPLASTYKA Ryszard Olszewski – punkt stacjonarny Sprzedawcy, w którym możliwa jest realizacja usługi dostawy i odbioru osobistego Produktów, a także dokonywanie reklamacji Produktów zamówionych w Sklepie;
10. Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu będący stroną Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w ramach Sklepu internetowego, będący jednocześnie administratorem strony internetowej Sklepu;
11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w ramach Sklepu internetowego;
12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz . 827);
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę Produktów i kwotę do zapłaty.


§ 3 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pod adresem: http://metaloplastyka-jg.pl/sklep-online/regulamin-sklepu.html oraz mogą pobrać Regulamin w formie pliku .PDF i sporządzić jego wydruk.
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji Konta Klienta w ramach Sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;
4. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Złożenie Zamówienia przez Klienta wymaga potwierdzenia akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box (zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru).
Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwi Klientowi złożenie Zamówienia.
5. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i innych wybranych przez Sprzedawcę państw. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
7. Utrwalenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkty dokumentu potwierdzającego zawarcie Umowy Sprzedaży w postaci faktury z pieczątką i własnoręcznym podpisem Sprzedawcy lub osoby przez niego upoważnionej do wystawienia dokumentu.


§ 4 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu internetowego dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto Klienta, w którym gromadzone są dane osobowe oraz informacje o Kliencie dotyczące jego Zamówień składanych w Sklepie internetowym. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta należy wybrać opcję „Moje konto –> Zarejestruj się” dostępną na stronie Sklepu internetowego w górnym panelu nawigacyjnym. Świadczenie usług w ramach Konta Klienta ma charakter bezterminowy.
Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. W tym celu Klient powinien pisemnie skontaktować się ze Sprzedawcą.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest podanie przez Klienta w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta danych osobowych Klienta wymaganych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz potwierdzeniu przez Klienta (za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box, czyli zaznaczenia pola wyboru) zgody na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.).
Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę.
W przypadku udzielenia odrębnej zgody przez Klienta (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru), jego dane osobowe będą przetwarzane i umieszczane w zbiorze danych także w celach marketingowych, m.in wysyłki newslettera.
3. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, a także ich usunięcia. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu internetowego dostępnej pod adresem: http://metaloplastyka-jg.pl/sklep-online/polityka-prywatnosci.html
4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach anulowania Zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem Zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła, chyba że informacje o loginie lub haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta poczty elektronicznej podanego przez Klienta przy okazji rejestracji Konta Klienta, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę lub samodzielnie zaktualizować adres poczty elektronicznej w danych swojego Konta Klienta.
7. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.


§ 5 Składanie oraz realizacja Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia:
a) on-line, za pośrednictwem platformy Sklepu internetowego, dostępnej w sposób ciągły przez 24 godziny 7 dni w tygodniu;
b) mailowo, poprzez wysłanie wiadomości zawierającej wszystkie szczegóły, w tym co najmniej: rodzaj i ilość zamawianych Produktów, dane do wygrawerowania, sposób dokonania płatności a także kompletne dane Klienta na adres sklep@metaloplastyka-jg.pl wpisując w temacie wiadomości Zamówienie i czego dotyczy.
Podczas składania zamówień służymy pomocą zarówno droga mailową jak i telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Sklepu, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, w godzinach jej pracy tj. w dni robocze: 9:00 – 18:00, a także w soboty 10:00-14:00.
2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu internetowego. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu internetowego.
3. Do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zamówienie” w kroku 6 – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz zakresu wybranych Produktów. Po naciśnięciu przycisku Klient może dokonać kolejnego zamówienia, jednak aby Produkty były wysłane w jednej przesyłce wymagane jest wysłanie przez Klienta krótkiej informacji o chęci połączenia zamówień na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego.
4. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:
a) przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, wybrane opcje dodatkowe, model, ilość);
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (o ile występują);
c) wybranej metody płatności;
d) sposobu i adresu dostawy Produktów;
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdź zamówienie”. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą status “Oczekuje na wpłatę” w przypadku wybrania tradycyjnego przelewu na konto bankowe lub status „Oczekuje na realizację” w przypadku wybrania formy płatności “Przelewy24”. Wiadomość taka zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia).
7. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia zamówienia w kroku 6 i pojawieniu się informacji “Zamówienie zostało złożone!”.
8. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
a) podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;
b) braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia;
c) nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta;
d) obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu internetowego, wykorzystywanie platformy Sklepu internetowego niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywanie się pod inną osobę;
e) zamówienia Produktów personalizowanych, na których Klient wyrazi chęć wygrawerowania znaków, treści, bądź symboli, których wykonanie będzie lub może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów Prawa - decyzję o przekazaniu do realizacji, bądź odrzuceniu w całości lub częściowo Zamówienia, każdorazowo podejmuje Sprzedawca
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z §5 ust. 8 Regulaminu, w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.
Sprzedawca będzie czynił starania, aby przed anulowaniem Zamówienia skontaktować się z Klientem celem potwierdzenia tej decyzji i podania przyczyny anulowania.
10. W przypadku zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamawiania, zamówione Produkty mogą być przesłane do Klienta w więcej niż jednej przesyłce. W takiej sytuacji Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.
11. Podczas realizacji zamówień wyrobów grawerowanych stosujemy dwie technologie: grawerowanie mechaniczne i grawerowanie laserowe.
Grawerowanie mechaniczne jest wykonywane z użyciem specjalistycznych narzędzi wysokoobrotowych, które frezują w materiale zadane wzory. Technologia ta umożliwia uzyskanie głębokich napisów, wyczuwalnych pod palcem, także w twardych materiałach i metalach, takich jak aluminium, mosiądz czy stal, gdyż grawerowanie odbywa się poprzez wyfrezowanie, czyli wybranie (usunięcie) części materiału.
Grawerowanie laserowe z użyciem lasera CO2 polega w większości przypadków na znakowaniu, czyli miejscowym odbarwieniu powierzchni materiału. W miękkich materiałach, takich jak laminaty grawerskie, sklejka, pleksa (akryl) możliwe jest uzyskanie głębokiego grawerunku, porównywalnego z mechanicznym. W grawerowaniu laserowym mają zastosowanie również metale przystosowane do obróbki laserowej pokryte specjalnymi warstwami, które pod wpływem punktowej temperatury i promieni lasera ulegają odbarwieniu lub miejscowemu zanikowi. Grawerowanie na metalach typu mosiądz naturalny, surowe aluminium, stal niepowlekana także jest możliwe i odbywa się z wykorzystaniem specjalnego proszku służącego do znakowania. Proszek znakujący pod wpływem promieni lasera dużej mocy i w efekcie działania bardzo wysokiej temperatury jest wtapiany w powierzchnię metalu, tworząc kontrastowe napisy w kolorze czarnym. Napisy takie są odporne na działanie czynników zewnętrznych i raz wykonane mogą być usunięte jedynie w sposób mechaniczny. Grawerowanie laserem na metalach w przeciwieństwie do mechanicznego ma charakter wyłącznie powierzchniowy.
12. Zamówienie może zostać zrealizowane w trybie ekspresowym, czyli w ciągu 24h od chwili złożenia zamówienia i potwierdzenia płatności, jednak dostępność tego trybu zależy m.in. od aktualnej ilości pozostałych zamówień terminowych, dostępności materiałów itp. dlatego każdorazowo musi zostać potwierdzona przez pracownika Sklepu. Sprzedawca może doliczyć dodatkową opłatę za tryb ekspresowy o czym Klient zostanie poinformowany podczas składania zamówienia.


§ 6 Ceny

1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich (PLN), istnieje jednak możliwość wybrania innej dostępnej waluty: euro, funt brytyjski, dolar amerykański.
2. Podane ceny są kwotą brutto - Sprzedawca jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT od towarów i usług.
3. Promocje są organizowane w Sklepie czasowo, produkty objęte promocją można łączyć ze sobą. Produkty promocyjne znajdują się w kategorii Promocje na stronie głównej, mają w tytule hasło “PROMOCJA” oraz widoczną przekreśloną poprzednią cenę towaru, znajdującą się obok nowej.


§ 7 Dostawa oraz formy płatności

1. Dostawa Produktów jest możliwa zarówno na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jak i innych krajów i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Koszt przesyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obliczany automatycznie przez mechanizm wysyłkowy Sklepu, natomiast przesyłki zagraniczne muszą być każdorazowo poddane wycenie przez pracownika Sklepu, który ustala kwotę dopłaty do kosztu przesyłki krajowej.
3. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów za pośrednictwem profesjonalnej usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera. Firmy kurierskie obłsugujące nasza firmę to DPD, UPS, InPost i Poczta Polska.
4. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówione Produkty:
a) przedpłatą przed wydaniem Produktów Klientowi – płatności wykonywane są za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych:
- tradycyjnym przelewem bankowym na podany numer konta bankowego, podanego podczas składania zamówienia
- systemem błyskawicznych płatności elektronicznych “Przelewy24”, który obsługuje firma DialCom24 Sp. z o.o. zlokalizowana pod adresem: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań identyfikująca się numerem NIP 781-173-38-52 i REGON 634509164.
b) w momencie odbioru Produktów przez Klienta (za zgodą Sprzedawcy):
- gotówką w przypadku odbioru Produktów w siedzibie naszej firmy;
- gotówką do rąk Kuriera, w przypadku dostawy Produktów za pośrednictwem usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera (Zamówienia „za pobraniem”);
5. Koszty dostawy są wskazywane w czasie składania Zamówienia w koszyku.
6. W przypadku wybrania przez Klienta jako metody płatności przedpłaty wykonywanej za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych, realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania płatności od operatora systemu płatności elektronicznych. Zazwyczaj następuje to maksymalnie w ciągu 15 minut. W przypadku wybrania formy płatności tradycyjnym przelewem bankowym czas zaksięgowania wpłaty wynosi zwykle do 24h. Księgowanie wpłat dokonywanych przelewem tradycyjnym następuje wyłącznie w dni robocze.
7. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych dla prostych zamówień artykułów znajdujących się w ofercie Sklepu licząc od dnia wysłania Klientowi potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu. W przypadku zamówień indywidualnych, ilości hurtowych lub z wykorzystaniem specjalnego materiału lub technologii czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć do 15 dni roboczych, o czym Klient zostanie poinformowany podczas ustalania warunków Zamówienia.
W każdym jednak przypadku zgodnie z art. 543 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli Klientem jest Konsument Sprzedawca obowiązany jest wydać mu Produkt, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
8. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
9. W przypadku nie zastania Klienta pod wskazanym przez niego adresem doręczenia zamówienia, Kurier podejmie dwie kolejne próby dostarczenia przesyłki z Zamówieniem.


§ 8 Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.
2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów. W przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane w ramach Zamówienia osobnymi przesyłkami termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia w posiadanie Produktów dostarczonych w ostatniej przesyłce.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę pod adresem: METALOPLASTYKA, ul. Kamiennogórska 10, 58-570 Jelenia Góra, (z sugerowanym dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
5. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca zwraca konsumentowi koszt towaru nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru.
Przy wymianach i nieuzasadnionych zwrotach (brak wad fabrycznych towaru) koszt wysyłki w obie strony pokrywa Kupujący.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje na rachunek bankowy Klienta. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.
Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres:
METALOPLASTYKA, ul. Kamiennogórska 10, 58-570 Jelenia Góra (z sugerowanym dopiskiem „ZWROT”).
9. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy (koszt wysłania Produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
11. Prawo zwrotu towaru nie dotyczy towaru wyprodukowanego na zamówienie zgodnie z art. 10.3 pkt.4. ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.nr 22 z 2000r. poz.271 ze zm.). Dotyczy to również produktów personalizowanych, zawierających napisy grawerowane przygotowane na specjalne zamówienie Klienta. Sklep dokonuje wymiany tylko nieużywanych towarów (nie dotyczy towarów na zamówienie).


§ 9 Reklamacje dotyczące Produktów

1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad.
2. Sprzedawca stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556 - 576.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
4. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez przesłanie reklamowanego Produktu do Sklepu na adres: METALOPLASTYKA, ul. Kamiennogórska 10, 58-570 Jelenia Góra (z dopiskiem: „REKLAMACJA”). Do reklamowanego Produktu prosimy dołączyć dowód zakupu (kopię faktury) oraz opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania Klienta przewidzianego w ramach rękojmi. 
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
6. W przypadku stosowania kwasów barwiących na metalach typu mosiądz lub aluminium mogą występować niewielkie odbarwienia metalu w postaci niewielkich plam, co nie podlega reklamacji. Reklamacji nie podlegają również niewielkie ślady okopceń, bądź nierówności brzegów występujące w efekcie działania wysokiej temperatury promieni lasera.
7. Gdy pomyłka zajdzie z naszej winy zobowiązujemy się do wymiany towaru na nasz koszt w terminie 14 dni od daty zwrotu przesyłki.


§ 10 Warunki świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub 7 nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, cookies, lub
b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies, lub
c) przeglądarka Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1280×720 pikseli.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
3. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
METALOPLASTYKA, ul. Kamiennogórska 10, 58-570 Jelenia Góra lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@metaloplastyka-jg.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
6. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.


§ 11 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
4. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, rozszerzenie usług świadczonych przez Sprzedawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na obecnych warunkach. Sprzedawca poinformuje Klientów o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną (na wskazane w Koncie Klienta lub przy składaniu Zamówień adresy poczty elektronicznej), co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. Zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą realizowane na postawie dotychczasowego Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta w dniu złożenia Zamówienia.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2016 roku.